GasBuster

GasBuster er en velkjent, høyeffektiv CO2-lufter som muliggjør stor kapasitetsøkning med eksisterende vanntilgang i settefiskanlegg. Lufteren baserer seg på motstrøms-prinsippet der forholdet mellom vannstrøm og luftstrøm kontinuerlig reguleres. 

 
 


GasBuster

GasBuster er en velkjent, høyeffektiv CO2-lufter som muliggjør stor kapasitetsøkning med eksisterende vanntilgang i settefiskanlegg. Lufteren baserer seg på motstrøms-prinsippet der forholdet mellom vannstrøm og luftstrøm kontinuerlig reguleres. 

 
 


Kontinuerlig regulering av pumper og vifte for lavest mulig energiforbruk

  • Automatisk vaskeprogram av luftemediet for å opprettholde maksimal effektivitet
  • Velkjente komponenter av høy kvalitet
  • Styreskap med PLS, operatørpanel og kommunikasjonsprotokoller for enkel implementering mot eksisterende SCADA systemer

Lavt behov for vedlikehold

Kontinuerlig lufting av vann resulterer i begroing av luftemediet over tid og man risikerer å miste effektiviteten når man trenger den mest. Vårt integrerte automatiske vaskesystem sørger for at lufteren alltid er like effektiv – året rundt.

GasBuster produseres i polyetylen (PE) og er derfor meget robust, har lang levetid samt at den er kjemikalie– og korrosjonsresistent. Enheten er enkel å rengjøre og desinfisere.

Prosesskontroll

GasBuster er utstyrt med PID-regulering av vannivå, pumpehastighet og lufteprosesser. Integrert HMI med touchskjerm gjør det enkelt å konfigurere og optimalisere prosessen for hvert enkelt kar. Systemet overvåker prosessen nøye og genererer alarmer ved avvik eller feil. Via ModBus TCP eller UPC-UA er det enkelt å hente eller implementere slik informasjon inn i eksisterende SCADA-system og/eller alarmsystem.

Dokumentasjon

Måling av effektivitet til ny Lufteteknologi innen Fiskeoppdrett.


IRIS har på oppdrag fra Alvestad Marin testet selskapets nyutviklede teknologi for CO2 – lufting av vann. Testen er utført i perioden april – august 2013 på en
pilotenhet av produktet ved settefiskanlegget til Marine Harvest på Kvingo. Alvestad Marin sin samarbeidspartner BioFarmSystems har deltatt i testingen. Lufteren er basert på motstrøms-prinsippet der forholdet mellom vannstrøm og luftstrøm kan styres. Den nye lufteteknologien har et patentert vaskesystem som automatisk holder luftemediet rent og fritt for begroing til enhver tid. På denne måten skal man oppnå konstant og forutsigbar vannbehandlingseffekt uansett tidspunkt på året.

I arbeidet så langt er det lagt hovedvekt på to problemstillinger:

- Enhetens effektivitet mht. fjerning av karbondioksid (CO2)

- Effektiviteten til rensesystemet mhp fjerning av begroing og partikler i luftemediet

Fjerning av karbondioksid
Ved målingen i august ble konsentrasjonen av CO2 løpende redusert fra 10 mg/l til 2 – 3 mg/l, m.a.o. fjerning av 70 – 80 % ved vannets passasje gjennom Lufteren, se Figur.
Tilsvarende målinger i april viste en reduksjon fra 8 – 9 til 4-5 mg CO2/l

(40 – 60 % reduksjon). I begge perioder var fiskebestanden i det aktuelle bassenget maksimal rett før leveranse av smolt, men temperaturen var hhv. 13,5 og 3,5 °C. En medvirkende årsak til økt renseeffekt i august var teknisk justering utført i løpet av sommeren. pH i vannet økte 0,6 – 0,7 enheter gjennom Lufteren som følge av redusert CO2-innhold.

Målt effektivitet for reduksjon av karbondioksid gjennom Lufter ved MHN, avd. Kvingo 5. august 2013. De to parallelle lufteenhetene er betegnet hhv. I og II

Renseeffekt begroing
Basert på 5-måneders kontinuerlig drift, mars – august, synes systemet for automatisk rensing av luftemediet å fungere meget tilfredsstillende. Systemet er basert på daglig tilbakespyling/omrøring av mediet i løpet av 15 min. per enhet. Ved visuell vurdering av mediet med enkeltkomponenter gjennom sommeren er det kun observert minimale rester av organiske partikler og ingen synlig begroing, se bilde. Vedlikeholdet av luftemediet er åpenbart avgjørende for den høye målte effekten for CO2-fjerning i Lufteren.

 Last ned dokumentasjon

Arbeidsplattform

Arbeidsplattform i galvanisert stål for enkel tilgang og inspeksjon.


Last ned brosjyre

 Norsk